دنیای استتار در حیوانات

 

برعکس عقاید عموم، سمندرها فقط هنگامی تغییر رنگ می دهند کهاحساس خطر کنند. رنگ پوست معمولی آنها خاکی روشن است که آنها را ازدید دشمنانی که نه چندان خطرناک هستند، مخفی نگه می دارد. تقریباًنصف گونه های سمندرهای دنیا در جزیره ماداگاسکار زندگی می کنند اماآنها در آفریقا، خاورمیانه و اروپای جنوبی هم دیده می شوند.

 

چه با پوست خال خالی (مناسب مخفی شدندر محوطه هایی که نور خورشید از میانآنها می تابد در زمینه قاره آفریقا) یا سیاه (ایده آل برای حرکت هنگام شبیا کمین در سایه ها) این گربه های باشکوه ولی کشنده با یک استتار ایده آلزاده می شوند. خرگوش، بوفالوی جوانمیمون ها، هیچ شانسی در مقابل حملهناگهانی یک پلنگ مخفی نخواهند داشت.

 

خرسهای قطبی با شکوه هستند. آنها با همرنگشدن با سفیدی برف در مناطق قطبی و باپوشش خز سفیدشان (پوستین) از بعضیخطرها می توانند دوری کنند. فقط دماغیک خرس قطبی و کف پا و دست هایشانبدون خز است.

       
اگر شما یک ماهی هستید(!) بهتر استقبل از این که کنار یک صخره بزرگ دردریاچه استراحت کنید، با دقتی مضاعفبه اطراف خود نگاه کنید.چون آن صخرهمی تواند یک لاک پشت مخفی شده باشد. صدها گونه لاک پشت و سنگ پشت برایمخفی شدن از دید قربانی خود یاشکارچیان بزرگ مانند تمساح ها از اینروش استفاده می کنند. متأسفانه استتارنمی تواند از لاک پشت ها در برابر تورماهیگیران حفاظت کند.


توندرای قطبی، سرد، لم یزرع و کاملاًسفید است. جغدهای قطبی یک کت با پرهایسفید برفی دارند که آنها را گرم نگهداشته و از دید شکارچیانی چون روباه وگرگ در امان نگه می دارد.


برای اکثر حشرات، پرندگان، موجوداتبدی هستند، برای حشرات درختی که ازدرختان در اطراف دنیا آویزان می شوند،این مسئله هم صدق می کند. برای مخفیشدن در درخت که خانه طبیعی نصفپرندگان دنیا می باشد، حشرات درختیبایستی در ظاهر، خود درخت به نظر آیند.


اگر در آب های کم عمق استرالیا یاگینه نو شنا می کنید، مواظب فرشتهکوسه ها هم باشید، گرچه ممکن استنتوانید آنها ببینید!! این ماهی ها بابدنی صاف در کف این آب ها خوابیده ونقش بدن شن و ماسه و مرجان مانند آنها،کاملاً با محیط هماهنگی پیدا می کند. این کوسه ها در استتار حتی یک قدم نیزجلوتر رفته و موهای چانه خود را هممانند علف های دریایی در معرض جریانآب قرار می دهنند. قربانی که در جلویدهان این کوسه شنا کند، بدون این کهمتوجه شود که چه چیزی او را آشکارکرده است، خورده می شود.

 

مار زهرافکن (یکی از سمی ترین مارهایروی زمین می باشد) برای مخفی شدن ازدید طعمه خود، پوست قهوه ای خاکستریخود را به فرم خال خالی در می آورد. این مار بزرگ لابه لای برگه های مردهکه معمولاً کف جنگل های بارانی آفریقارا فرش می کند، مخفی می شود. آنهاهمچنین دوست دارند در میان برگ ها وخاشاک درون کف جنگل چنبره زده وناگهان به سمت طعمه بیچاره که انتظارحمله را نداشته، خیز بردارند.


این پروانه ها با تقلید از ساقه و رگهو رنگ برگ های مرده در استتار کامل وبی حرکت می مانند. پرندگانی که ازبالای سر آنها عبور می کنند، اینپروانه های متعلق به آسیای جنوب شرقیرا بدون هیچ گونه شکی، مانند برگ مردهمی بینند.

 

عنکبوت ها، مارها، پرندگان و حتی دیگرمارمولک ها همگی خواهان این هستند کهجزئی از مارمولک اژدهایی باشند، چونآنها موثرترین روش استتار را در دنیادارند. نه تنها این مارمولک ها هنگامنشستن روی یک شاخه درخت، به طوری همرنگ آن می شوند که اصلاً دیده نشوندبلکه باعلم به این که شکارچیان آنهابه کوچک ترین حرکتی حساس هستند، بهطور فوق العاده ای بی حرکت می مانند. این روش زندگی را مهیج نمی سازد ولیحداقل آنها زنده می مانند تا برایدیگران تعریف کنند.


دقت کنید! آن گلی را که می خواهید بوکنید، ممکن است درونش یک آخوندک مخفیشده باشد. آخوندک های آفریقای غربی ازحقه استتار رنگی به شکل پرچم یاتخمدان گل استفاده می کنند تا حشراتکوچک گول خورده و برای بو کردن گل هابه آنها نزدیک شوند و ناگهان... ناهارحاضر است!

/ 0 نظر / 202 بازدید